ഏതു പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാനുള്ള അസാമാന്യ വിഭവശേഷിയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ളത്. ഈ കൂട്ടായ്മയെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടു കേരളത്തെ പുതിയ സഹസ്രാബ്ദത്തിലൂടെ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലൂടെ കാലത്തിനു ചേരുംവിധം ആധുനികവത്കരിച്ചും വികസിപ്പിച്ചും ഒരു ക്ഷേമ സമൂഹവും വികസിത നാടും യാഥാർഥ്യമാക്കുമെന്ന മഹത്തായ സന്ദേശമാണ് മൂന്നാം ലോക കേരള സഭ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്.

- മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ


Culture have travelled beyond borders

Loka Kerala Sabha 2022

Kerala’s people and its culture have travelled beyond borders, and to every corner of the world, fostering their assimilation and integration with the rest of the world. This movement of people and with them, our culture has created myriad Keralas of vibrant and distinct characters outside the geographical boundaries of the state. It is imperative to constitute a democratic space in order that cultural, socio-political and economic co-operation between home and outer Keralas are facilitated, and channelled into the creation of a Global Kerala Synergy. The Government of Kerala has decided to constitute Loka Kerala Sabha (LKS) as a common platform for Keralites living across the globe; it is envisaged as a platform for the cultural, socio-political and economic integration of these myriad Keralas with the home Kerala.

Learn More

More often than not, all decisions that pertain as well to the lives of non-resident Keralites are taken within the home Kerala. It is the Government's conviction that Loka Kerala Sabha shall address this concern by providing for a more inclusive democratic space wherein these outer-Keralas are duly represented.

Learn More

LKS Secretariat Members


Useful Links

norka roots

Loka Kerala Sabha Secretariat
6th Floor Norka Center,
Thycaud, Thiruvananthapuram,
Kerala 695014 1800 425 3939 | 0091 471 2770533 | 9446303339 | 9446423339
www.lokakeralasabha.com lksnorka@gmail.com